فا

‫ نتایج برای #سیستم_کنترل_صنعتی

جستجوی هشتگ

آسیب پذیری حیاتی در دستگاه Siemens SICLOCK
بررسی ها نشان دهنده شناسایی وجود آسیب پذیریهای مهم و حیاتی CVE-2018-4851,CVE-2018-4852,CVE-2018-4853,CVE-2018-4854,CVE-2018-4855,CVE-2018-4856 در تجهیزات SICLOCK TC100و SICLOCK TC400 میباشد که می تواند موجب از دسترس خارج شدن سرویس، دور زدن سیاستهای احراز هویت و امنیتی، اجرای کد ازراه دور و افشای اطلاعات...... بیشتر
27 تیر 1397