فا

‫ نتایج برای #سیستمهای_کنترل_صنعتی

جستجوی هشتگ

مطالعه مستقل با تاکید بر خطرات پراهمیت امنیت سایبری SCADA / ICS
در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی از سیستم های کنترل نظارت و گردآوری داده (SCADA) یا #‫سیستمهای_کنترل_صنعتی (ICS) استفاده کرده اند، اما این فناوری ها با چالش های امنیتی مهمی مواجه هستند. در تحقیقی که توسط Forrester Consulting به سفارش Fortinet انجام شد، تقریبا از هر 10 سازمان مورد...... بیشتر
24 دی 1397