فا

‫ نتایج برای #اسکنر

جستجوی هشتگ

گزارش اسکنر IoC برای آسیب پذیری شماره CVE-2019-19781
این #‫اسکنر به طور مشترک توسط FireEye و Citrix و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پاسخگویی های مربوط به حوادث رایانه ای بهره برداری از آسیب پذیری CVE-2019-19781 تهیه شده است. هدف این اسکنر تجزیه و تحلیل منابع موجود و شواهد جرم یابی دیجیتال در سیستم، به منظور شناسایی شواهد بهره برداری موفقیت آمیز از آسیب...... بیشتر
23 بهمن 1398