‫ مراکز همکار

لوگو نام مرکز همکار آدرس وب سایت شماره تماس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا فتا- مرکز فوریت سایبری http://www.cyberpolice.ir/ 021-81828242 مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف https://cert.sharif.edu/ 021-6616667 مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیر کبیر http://apa.aut.ac.ir/ 021-66460308 مرکز آپا دانشگاه یزد http://cert.yazd.ac.ir/ 035-38212786 مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.nsec.ir/ 0313-3915336 مرکز آپا دانشگاه شیراز http://apa.shirazu.ac.ir/ 0711-6474280 مرکز آپا دانشگاه تبریز http://apatabrizu.ir/ 041-33393759 مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد http://cert.um.ac.ir/ 051-38803331 051-38803205 051-38784177 مرکز آپا دانشگاه گیلان http://www.guilan.ac.ir/apa 013-33332806 09377369935 مرکز آپا دانشگاه گلستان http://gucert.ir/ 017-32254167 مرکز آپا دانشگاه بیرجند http://cert.birjand.ac.ir/ 0561-2502205 مرکز آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان http://cert.usb.ac.ir/ 054-31136881 054-31136898 مرکز آپا دانشگاه قم http://apa.qom.ac.ir/ 025-32103388 مرکز آپا دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته (استان کرمان) https://cert.kgut.ac.ir 034-32225300 مرکز آپا دانشگاه شهید چمران اهواز http://www.scu.ac.ir/ 061-33330072 مرکز آپا دانشگاه سمنان http://cert.semnan.ac.ir/ 023-33654311 مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی http://cert.uma.ac.ir/ 045-33517373 مرکز آپا دانشگاه رازی استان كرمانشاه http://cert.razi.ac.ir/ 083-34273390 مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند http://iiscenter.ir/ 021-66166244 مرکز آپا دانشگاه مازندران http://cert.umz.ac.ir/ 011-35302903 مرکز آپا دانشگاه خليج فارس بوشهر http://pgucert.ir/ 076-33711025 مرکز آپا دانشگاه بجنورد (استان خراسان شمالی) https://ubcert.ir 058-32284641 مرکز آپا دانشگاه جهرم http://apa.jahrom.ac.ir/ 071-54344446 مرکز آپا دانشگاه یاسوج http://cert.yu.ac.ir/ 074-31001110 074-31001114 مرکز آپا دانشگاه شهر کرد http://cert.sku.ac.ir/ 038-32324438 مرکز آپا دانشگاه اراک http://apa.araku.ac.ir/ 086-32622262 مرکز آپا دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین http://cert.ikiu.ac.ir/ 028- 33901119 مرکز آپا دانشگاه زنجان http://cert.znu.ac.ir/ 024-33054210 مرکز آپا دانشگاه لرستان http://cert.lu.ac.ir/ 066-33120662 مرکز آپا دانشگاه هرمزگان http://cert.hormozgan.ac.ir/ 076- 33711025 مرکز آپا دانشگاه بوعلی سینا https://cert.basu.ac.ir/ 081-38380860 مرکز آپا دانشگاه ایلام http://cert.ilam.ac.ir/ 084-32221394 مرکز آپا دانشگاه ارومیه http://uucert.com/ 044-33438840 مرکز آپا دانشگاه کردستان http://cert.uok.ac.ir/ 087-33664600-8 مرکز آپا دانشگاه خوارزمی http://cert.khu.ac.ir/ 026-34575018 مرکز آپا دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات http://cert.srbiau.ac.ir/ 021-44867303 مرکز آپا دانشگاه علوم پزشکی ایران http://www.apaiums.ir/ 021- 86702030