فا

‫ مراکز همکار

نام مرکز همکار آدرس وب سایت شماره تماس
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا فتا- مرکز فوریت سایبری http://www.cyberpolice.ir/

021-81828242

مرکز آپا دانشگاه صنعتی شریف https://cert.sharif.edu/

021-6616667

مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیر کبیر http://apa.aut.ac.ir/

021-66460308

مرکز آپا دانشگاه یزد http://cert.yazd.ac.ir/

035-38212786

مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.nsec.ir/

0313-3915336

مرکز آپا دانشگاه شیراز http://apa.shirazu.ac.ir/

0711-6474280

مرکز آپا دانشگاه تبریز http://apatabrizu.ir/

041-33393759

مرکز آپا دانشگاه فردوسی مشهد http://cert.um.ac.ir/

051-38803331

051-38803205

051-38784177

مرکز آپا دانشگاه گیلان http://www.guilan.ac.ir/apa

013-33332806

09377369935

مرکز آپا دانشگاه گلستان http://gucert.ir/

017-32254167

مرکز آپا دانشگاه بیرجند http://cert.birjand.ac.ir/

0561-2502205

مرکز آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان http://cert.usb.ac.ir/

054-31136881

054-31136898

مرکز آپا دانشگاه قم http://apa.qom.ac.ir/

025-32103388

مرکز آپا دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته (استان کرمان) https://cert.kgut.ac.ir

034-32225300

مرکز آپا دانشگاه شهید چمران اهواز http://www.scu.ac.ir/

061-33330072

مرکز آپا دانشگاه سمنان http://cert.semnan.ac.ir/

023-33654311

مرکز آپا دانشگاه محقق اردبیلی http://cert.uma.ac.ir/

045-33517373

مرکز آپا دانشگاه رازی استان كرمانشاه http://cert.razi.ac.ir/

083-34273390

مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند http://iiscenter.ir/

021-66166244

مرکز آپا دانشگاه مازندران http://cert.umz.ac.ir/

011-35302903

مرکز آپا دانشگاه خليج فارس بوشهر http://pgucert.ir/

076-33711025

مرکز آپا دانشگاه بجنورد (استان خراسان شمالی) https://ubcert.ir

058-32284641

مرکز آپا دانشگاه جهرم http://apa.jahrom.ac.ir/

071-54344446

مرکز آپا دانشگاه یاسوج http://cert.yu.ac.ir/

074-31001110

074-31001114

مرکز آپا دانشگاه شهر کرد http://cert.sku.ac.ir/

038-32324438

مرکز آپا دانشگاه اراک http://apa.araku.ac.ir/

086-32622262

مرکز آپا دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین http://cert.ikiu.ac.ir/

028- 33901119

مرکز آپا دانشگاه زنجان http://cert.znu.ac.ir/

024-33054210

مرکز آپا دانشگاه لرستان http://cert.lu.ac.ir/

066-33120662

مرکز آپا دانشگاه هرمزگان http://cert.hormozgan.ac.ir/

076- 33711025

مرکز آپا دانشگاه بوعلی سینا https://cert.basu.ac.ir/

081-38380860

مرکز آپا دانشگاه ایلام http://cert.ilam.ac.ir/

084-32221394

مرکز آپا دانشگاه ارومیه http://uucert.com/

044-33438840

مرکز آپا دانشگاه کردستان http://cert.uok.ac.ir/

087-33664600-8

مرکز آپا دانشگاه خوارزمی http://cert.khu.ac.ir/

026-34575018

مرکز آپا دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات http://cert.srbiau.ac.ir/

021-44867303

مرکز آپا دانشگاه علوم پزشکی ایران http://www.apaiums.ir/

021- 86702030